Заклад загальної
середньої освіти IІ-ІІІ ступенів
з різними формами навчання
Бузької сільської ради

Стоп “Булінг”

Заклад ЗСО ІІ-ІІІ ступенів з різними формами навчання Бузької сільської ради

вул. Синякова 5А, м.Вознесенськ, Миколаївська обл., 56500

тел. (05134) 3-24-63, e-mail: vechirka@mail.ua

План заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу 2021-2022

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу

(цькування) в закладі освіти

Із метою створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти здобувачів освіти педагогічні
працівники, батьки та інші учасники освітнього процесу зобов’язані повідомляти керівника закладу
про випадки булінгу, учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення
по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію
від інших осіб.
Відповідно до такої заяви керівник закладу видає рішення про проведення розслідування із
визначенням уповноважених осіб. Для прийняття рішення за результатами розслідування керівник
закладу скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу. Якщо комісія визнала, що це був
булінг, а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, то
керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України
(ювенальна поліція) та Службу у справах дітей.
У разі, якщо комісія не кваліфікує випадок як булінг, а постраждалий не згодний із цим, то він може
звертатися до органів Національної поліції України із заявою.
Керівник закладу повідомляє про терміни, порядок реагування на доведені випадки булінгу,
відповідальність осіб, причетних до булінгу та процедуру розгляду відповідно до законодавства.
Згідно з КУпАП булінг учасника освітнього процесу тягне за собою накладання штрафу від 50 до
100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 годин громадських робіт. Якщо булінг вчинено
групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, штраф
становитиме від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або громадські роботи від 40 до 60 годин.
Булінг, вчинений малолітньою або неповнолітньою особою, тягне за собою накладання штрафу на
батьків або осіб, які їх замінюють.​

Рекомендації до оформлення заяви

1. Подається державною мовою.
2. Чітко вказуються прізвища.
3. Дотримання вимог до оформлення реквізитів.
4. Не допускати виправлень.
5. Зміст заяви пишеться в довільній формі.

Реагування на доведені випадки булінгу
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та
відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1.    У день подання заяви видається наказ по закладу освіти про проведення розслідування із
визначенням уповноважених осіб.
2.    Створюється комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) (далі – Комісія) зі складу
педагогічних працівників (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьків постраждалого та
булера, керівника закладу освіти та скликається засідання.
3.    Комісія протягом 10 днів проводить розслідування та приймає відповідне рішення:
–        якщо Комісія визнає, що це був булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто
відповідні дії носять системний характер, про це повідомляються уповноважені підрозділи органів
Національної поліції України (ювенальна превенція) та Служба у справах дітей;
–        якщо Комісія не кваліфікує випадок як булінг (цькування), а постраждалий не згоден з цим, то
він може одразу звернутись до органів Національної поліції  України із заявою.
4.    Рішення Комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з
оригіналами підписів усіх членів Комісії.
5.    Кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), за наявності — спостерігачі зобов’язані
виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу(Кодекс України про
адміністративні правопорушення)

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному,
фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів
електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою
особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна
шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого: – тягне за собою накладення штрафу від
п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від
двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року
після накладення адміністративного стягнення: – тягне за собою накладення штрафу від ста до
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока
до шістдесяти годин.
Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або
осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою
віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років: – тягне за собою накладення штрафу на батьків або
осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та

відповідальність осіб, причетних до боулінгу

1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та
висновків комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), керівник закладу повідомляє
уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Cлужби у справах дітей про
випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з’ясування обставин на підставі
заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених можливих
причин булінгу (цькування) розробляє рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої
діяльності з учнями, причетними до булінгу, їх батьками (особами, що їх заміняють), заходи
стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних та психолого-педагогічних
послуг сторонам булінгу (цькування).
3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили
булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.
4. Практичний психолог у межах своїх посадових обов’язків:
діагностує  стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за
результатами діагностики розробляє план корекційної роботи з кривдником та свідками із
залученням батьків (законних представників);
розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;
розробляє профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу
(цькування); для батьків або законних представників;
здійснює супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній
процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);
забезпечує надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу
(цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).
5. Педагогічні працівники, які працюють з класом чи групою, у якій зафіксовано випадок
булінгу (цькування), забезпечують:
виконання рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо
доцільних методів навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та
їхніми батьками (законними представниками);
дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в закладі освіти, визначених
статутом закладу освіти, законодавством;
виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього
процесу.
6. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати рішення та
рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
7. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації
психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу
(цькування) відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до
наказу про склад комісії.
8.Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються
адміністративні стягнення.
Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин.
Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень
або громадськими роботами від 40 до 60 годин.
За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до

16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють.

Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ органів Національної
поліції України про відомі йому випадки цькування учасників освітнього процесу тягне за собою
накладання на нього штрафу від 50 до 100 неопадоткованих мінімумів доходів громадян або
виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.