Заклад загальної
середньої освіти IІ-ІІІ ступенів
з різними формами навчання
Бузької сільської ради

Методична робота

Організація методичної роботи педагогічних працівників

у 2021-2022 навчальному році

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

     –діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами    до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

     відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

     коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації  з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій  до потреб кожного вчителя;

     компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

     –прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам  у майбутньому;

     моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

 

У 2021/2022 навчальному році методична робота школи спрямована на реалізацію теми:«Формування ключових компетентностей учасників освтнього процесу в умовах НУШ», а саме над підтемою  «Створення  середовища сприятливого для соціалізації та самореалізації  учнів».

 

Для вирішення цієї  проблеми  поставлені такі завдання :

 • оволодіння інноваційними формами та методами навчання;
 • пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленоїнапідвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці учня;
 • підвищення практичної спрямованості освітнього процесу;
 • введення в навчальний процес комп’ютерно – орієнтованих технологій, інструментів дистанційного навчання;

 

Форми   методичної  роботи:

Колективні  форми  роботи:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичне об’єднання;
 • психолого – педагогічні семінари;
 • педагогічні виставки;

 

 

 Індивідуальні  форми  роботи:

 

 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • робота над методичною темою;
 • атестація;
 • курси підвищення кваліфікації;
 • творчі звіти;
 • самоосвіта вчителів;
 • участь у професійних конкурсах;
 • аналіз уроків;

 

 Організація роботи методичних об’єднань

За змістом  робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики,  педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота,   яка поєднує в собі колективні  та індивідуальні форми.

В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:

 • вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;
 • планування роботи на навчальний рік;
 • обговорення навчальних програм;
 • заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;
 • підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;
 • використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;
 • обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;
 • затвердження змісту контрольних ,залікових робіт , матеріалів ДПА;
 • аналіз контрольних робіт, зрізів знань та тематичного оцінювання;
 • стан позакласної роботи з предмету;
 • огляд новинок методичної літератури;
 • підсумки атестації вчителів;
 • організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;

 

Методична робота 2020-2021 н.р.

У 2020-2021  навчальному році колектив школи продовжує роботу над науково- методичною проблемою: «Формування ключових компетентностей  учасників освітнього процесу в умовах НУШ» та відповідно плану над підтемою на 2020- 2021 н.р.    –   «Професійна компетентність сучасного вчителя».

Мета: цілеспрямована робота педагогічного колективу в цілому та кожного вчителя особисто над реалізацією проблемного питання  та вдосконалення професійної компетентності вчителя відповідно до вимог НУШ ; подолання стереотипів , усвідомлення своїх можливостей у педагогічній діяльності; постановка і усвідомлення завдань. Колективне опанування системних підходів, напрямків реалізації проблеми.

Форми і методи роботи: теоретичний аналіз літератури, вивчення і

 • аналіз педагогічного досвіду, спостереження, анкетування, бесіди, тестування; робота творчої групи, проведення психолого-педагогічних семінарів, обговорення питань з проблеми школи на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань вчителів, нарадах при адміністрації школи; проведення відкритих уроків, позакласних заходів..

Завдання педагогічного колективу на 2020-2021 н.р.:

 • Визначення стратегії розвитку закладу відповідно до Закону України «Про освіту» на наступні  роки ( перехід до ОТГ, тип закладу, форми навчання).
 • Створення сприятливих умов для професійного зростання  вчителів школи.
 • Забезпечення рівного доступу до освіти всім бажаючим, незалежно від віку,  соціального статусу, стану здоров’я, ступеня навченості.
 • Забезпечення психологічно комфортних умов для учнів та вчителів;
 • створення умов для творчого розвитку кожного вчителя, його самореалізації у професійній діяльності.
 • Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань та вмінь.
 • Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям.
 • Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.
 • Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України.
 • Посилення роботи з профілактики дитячої злочинності, правопорушень,булінгу.
 • Посилення ролі батьків у підвищенні мотивації учнів до навчально-пізна- вальної діяльності, їх відповідальності за виховання свідомих громадян,патріотів свого міста, села та своєї країни; удосконалення співпраці з громадськістю.
 • Вдосконалення форм та методів методичної роботи та внутрішкільної системи забезпечення якості освіти.
 • Вдосконалення інноваційних методик дистанційного навчання з метою підвищення результативності освітнього процесу.

 

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ

 1. Зміна Засновника, найменування та типу Закладу відповідно до Закону України «Про  освіту» .

2. Впорядкування установчих  та статутних документів  школи.

3. Удосконалення системи управління та контролю за освітнім процесом.

4. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення  якості освіти  та здійснення самооцінювання закладу за 2020-2021 н.р.

5. Покращення навчальних досягнень здобувачів освіти , шляхом застосування набутих навичок.

6. Підвищення результативності навчання з предметів, де виявлено низький рівень навчальних досягнень  та результатів ЗНО (відповідно до аналізу за минулий рік).

7. Зниження рівня правопорушень серед неповнолітніх учнів школи за рахунок посилення співпраці з правоохоронними органами , соціальними службами та батьками.

8. Підвищення фахового рівня педагогів відповідно до сучасних вимог шляхом проходження курсової перепідготовки  та участі у онлайн вебінарах, конференціях, тощо.

9. Формування творчого працездатного колективу та позитивного іміджу навчального закладу.

Методична робота 2019-2020 н.р.

У 2019-2020 н.р. педколектив школи розпочав роботу над науково-методичною проблемою “Формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу в  умовах НУШ”, яка розрахована на 3 роки.

 • 2019-2020 н.р. – Спрямованість навчання на розвиток ключових компетентностей учнів вечірньої школи..
 • 2020-2021 н.р. – Професійна компетентність сучасного вчителя
 • 2021-2022 н.р. – Створення середовища сприятливого для соціалізації і самореалізації учнів.

Основні завдання школи на 2019-2020 н.р. :

 1. Забезпечення рівного доступу до освіти всім бажаючим, незалежно від віку, соціального статусу, стану здоров’я , ступеня навченості;
 2. Впровадження нових державних стандартів освіти;
 3. Формування ключових компетентностей учнів  відповідно до вимог НУШ;
 4. Впровадження інноваційних методик з метою підвищення результативності освітнього процесу;
 5. Вдосконалення форм та методів внутрішньошкільної методичної роботи;
 6. Посилення роботи з профілактики дитячої злочинності , правопорушень, булінгу , гендерної дискримінації.
 7. Активізація роботи щодо використання технологій дистанційного навчання.
 8. Впровадження нових активних форм виховання свідомого громадянина й патріота незалежної України

Методична робота спрямована на вирішення наступних завдань:

§  підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників і педагогічного колективу в цілому;

§  оволодіння педагогічними працівниками методами і прийомами навчання й виховання у вечірній школі;

§  якісна реалізація навчально-виховних планів і програм, розробка і вдосконалення їх методичного забезпечення;

§  надання реальної діючої допомоги вчителям, завідуючим НКП у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок, умінь і необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості;

§  удосконалення уроку, групової та індивідуальної консультацій як основних форм навчально-виховного процесу у вечірній школі;

§  поетапна робота над реалізацією проблемного питання школи;

§  вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду;

§  задоволення потреби педагогів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до вимог та завдань сучасної педагогічної науки;

§  вивчення   особистісних якостей і можливостей кожного вчителя, зав. НКП  та формування творчого працездатного колективу.

Методична робота  у Вознесенській районній вечірній ЗОШ II-III ст. спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, а в результаті – на досягнення оптимальних наслідків освіти, виховання і розвитку учнів школи. Планування та здійснення методичної роботи ґрунтується на досягненнях науки та передовому педагогічному досвіду. Це система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, науково–практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

  З 2019-2020 н.р. педколектив школи розпочав роботу над науково методичною проблемою “ Пошук та впровадження нових активних форм виховання свідомого громадянина й патріота незалежної України ”, яка розрахована на 5 років.

• 2019-2020 н.р. – Суть громадянської освіти. Розроблення Концепції в навчальному закладі.

• 2019-2020 н.р. – Індивідуальний підхід учителя до учнів та роль учнівського самоврядування у формуванні громадянських рис школярів.

• 2019-2020 н.р. – Громадянська спрямованість уроків інваріантної складової навчального плану.

• 2019-2020 н.р. – Громадянське виховання в змісті, формах і методах позаурочної роботи.

• 2019-2020 н.р. – Результат роботи педколективу, спрямований на виховання громадянина Української держави.

Педагоги працюють над індивідуальними науково-методичними темами, які підпорядковані загальній проблемі школи, систематично займаються, передплачують періодичні видання, працюють в Інтернеті.

З метою якісної та ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами в школі працюють такі методичні структури:

  – методична рада школи (голова О.В. Тищенко.);

  – методичні об’єднання вчителів:

                                   * природничо-математичних дисциплін (керівник Т.В. Куценко)

                                   * суспільно-гуманітарних дисциплін (керівник В.Д. Сабецька )

                                   * завідуючих НКП (керівник Л.А. Подчаха ).

  На засіданнях методичних об’єднань розглядалються питання про роботу за  новими державними стандартами освіти; вивчення і реалізації основних положень нормативних і директивних документів про освіту; форми організації, роботи учнів на заняттях; методи роботи щодо ліквідації прогалин у знаннях, уміннях та навичках учнів; методи організації та проведення сучасного уроку, методи стимулювання навчальної діяльності; роботу по розвитку здібностей та обдарованості учнів; створення належної психологічної атмосфери.

   На належному рівні проводяться предметні тижні . Як підсумки шкільних заходів оформлеяються буклети, методичні рекомендації, розробки уроків тощо. Напрацювання педагогів узагальнюються.

  Педагоги школи  активно приймають участь в районних методичних заходах.