Заклад загальної
середньої освіти IІ-ІІІ ступенів
з різними формами навчання
Бузької сільської ради

Правила прийому

Згідно п.9-14 Розділу ІІ Статуту Вознесенської районної вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів :

2.9.Зарахування учнів до всіх класів Закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу.
2.10.Директор Закладу освіти зобов”язаний вжити заходів до ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Закладу освіти, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку га іншими документами, що регламентують організацію  освітнього процесу.
2.11. Зарахування учнів до Закладу освіти здійснюється, як правило,до початку навчального року за наказом його директора.
До Закладу освіти зараховуються учні незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження або паспорт (копії), медичної довідки встановленого зразка (для неповнолітніх), результатів флюорографічного обстеження (для повнолітніх) і документа про наявний рівень освіти. При переведенні учнів до Закладу з іншого загальноосвітнього навчального
закладу, крім зазначених документів, додасться особова справа учня.
2.12.Особи, які не мають зазначених у пункті 2.11 документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного II (12)-го, за їх особистою
заявою (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками Закладу, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської районної державної адміністрації.
2.13.Зарахування учнів до випускного 11 (12)-го класу протягом навчального року здійснюється за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської районної державної адміністрації на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та за наявності документа про базову загальну середню освіту.
2.14.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до
Закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

                          * Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до Порядку  зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.