Заклад загальної
середньої освіти IІ-ІІІ ступенів
з різними формами навчання
Бузької сільської ради

Правила прийому

Згідно п.1-9 Розділу ІІІ Статуту ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ З РІЗНИМИ ФОРМАМИ НАВЧАННЯ БУЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

  1. Зарахування учнів 5-12 класів до Закладу освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження або паспорт (копії), медичної довідки встановленого зразка (для неповнолітніх), результатів флюорографічного обстеження (для повнолітніх) і документа про наявний рівень освіти. При переведенні учнів до Закладу світи з іншого освітнього  закладу, крім зазначених документів, додається особова справа учня.
  2. Особи, які не мають зазначених у пункті 1 документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного 11 (12)-го, за їх особистою заявою (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками закладу, за погодженням з відділом освіти Бузької с/р.
  3. До Закладу освіти зараховуються всі бажаючі незалежно від місця проживання.
  4. Переведення учнів Закладу освіти до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.
  5. У разі переходу неповнолітнього учня до іншого закладу освіти для здобуття загальної середньої освіти у межах територіальної одиниці батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування учня до іншого освітнього  закладу.
  6. Особи, які перейшли з інших закладів освіти протягом року зараховуються до відповідного класу з урахуванням засвоєного ним програмового матеріалу.
  7. Граничний вік здобувачів освіти не встановлюється.
  8. Учні , які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації (для випускників основної школи) у зв’язку із невідвідуванням навчального закладу ( не менше шести місяців навчального року   підряд) та за відсутності будь-яких відомостей  щодо місця їх проживання чи перебування , їхніх батьків або законних представників , визнаються такими що вибули із загальноосвітнього навчального закладу та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної  ради загальноосвітнього навчального закладу , що оформлюється відповідним наказом директора школи.
  9. Іноземні громадяни , які проживають і працюють Україні зараховуються до закладу на загальних підставах.
Згідно п.9-14 Розділу ІІ Статуту Вознесенської районної вечірньої ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів :

2.9.Зарахування учнів до всіх класів Закладу освіти здійснюється без проведення конкурсу.
2.10.Директор Закладу освіти зобов”язаний вжити заходів до ознайомлення учнів та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до Закладу освіти, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку га іншими документами, що регламентують організацію  освітнього процесу.
2.11. Зарахування учнів до Закладу освіти здійснюється, як правило,до початку навчального року за наказом його директора.
До Закладу освіти зараховуються учні незалежно від місця проживання на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження або паспорт (копії), медичної довідки встановленого зразка (для неповнолітніх), результатів флюорографічного обстеження (для повнолітніх) і документа про наявний рівень освіти. При переведенні учнів до Закладу з іншого загальноосвітнього навчального
закладу, крім зазначених документів, додасться особова справа учня.
2.12.Особи, які не мають зазначених у пункті 2.11 документів (за винятком свідоцтва про народження (копії), медичної довідки), можуть бути прийняті до будь-якого класу, крім випускного II (12)-го, за їх особистою
заявою (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) на основі атестації, проведеної педагогічними працівниками Закладу, за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської районної державної адміністрації.
2.13.Зарахування учнів до випускного 11 (12)-го класу протягом навчального року здійснюється за погодженням з відділом освіти, культури, молоді та спорту Вознесенської районної державної адміністрації на підставі особистої заяви учня (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) та за наявності документа про базову загальну середню освіту.
2.14.Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до
Закладу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів.

                          * Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до Порядку  зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.